No module Published on Offcanvas position
ul.Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina +421 41 5110 111

Zoznam utajovaných skutočností

 
Utajovaná skutočnosť
V – Vyhradené  D – Dôverné  T – Tajné
 

 
Por.
č.

 
Utajovaná skutočnosť
 
 

 
Stupeň utajenia

Oblasť v zmysle § 1 písm. ... NV SR č. 216/2004 Z. z.

 
Odôvodnenie

 
1.

Medzinárodné rokovania a ich príprava vrátane medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, medzinárodných zmluvách a ich plnenie

       V

            p)

Ochrana záujmov SR alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov