No module Published on Offcanvas position
ul.Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina +421 41 5110 111

Verejné obstarávanie

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Profil verejného obstarávateľa

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d.) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názov:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

verejný obstarávateľ § 7 ods. 1 písm. d) Zákona o verejnom obstarávaníč. 343/2015

IČO:

17 335 825

IČ DPH:

SK 2020 699923

Sídlo:

Ul. Vojtecha Spanyola č. 43, 01207 Žilina

Štát:

Slovenská republika

Štatutárny zástupca:

Ing. Igor Stalmašek – generálny riaditeľ
Ing. Peter Braška – ekonomický riaditeľ
MUDr. Igor Bizik – medicínsky riaditeľ

Kontaktná osoba:

oddelenie verejného obstarávania:
Anna Kasmanová
PhDr. Silvia Taligová

Telefón:

+ 421 41 5110 193

E-mail