No module Published on Offcanvas position
ul.Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina +421 41 5110 111

Ambulantné vyšetrenie

ANTIGÉNOVÉ TESTY COVID-19
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina realizuje bezplatné antigénové testovanie COVID-19 pre verejnosť. 
 
Mobilné odberové miesto pre antigénové testy na SARS-CoV 2 sa nachádza na novom parkovisku za pavilónom gynekológie a pôrodníctva (oproti záchytného parkoviska pri LDCH).
 
MIMORIADNY PREVÁDZKOVÝ ČAS v období priebehu celoslovenského skríningu obyvateľstva antigénovými testami na ochorenie COVID-19:
 
V dňoch 21.1. – 27.1.2021 (prevádzka AJ CEZ VÍKEND)
ŠT – ST 7.00 – 18.00 h (posledný odber o 17.45 h)
obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h (posledný odber o 11.45 h)
 
Prevádzkový čas (antigénové testy)
PO – PIA: 7.00 – 15.00 h (posledný odber o 14.45 h)
obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h (posledný odber o 11.45 h)
 
Testovanie je možné pre objednaných aj neobjednaných záujemcov. Mobilné odberové miesto si vyhradzuje právo nevyšetriť ďalších pacientov po uplynutí času prevádzky posledného odberu.
 
OBJEDNANIE  na bezplatný antigénový test možné aj elektronicky:
 
Objednávanie zabezpečuje portál prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), pokiaľ sa chcete z termínu odhlásiť alebo ho zmeniť, je potrebné kontaktovať infolinku NCZI na t. č. 02/3235 3030 alebo vyplniť kontaktný formulár na 
Nevyhnutné je uviesť dôvod zmeny/zrušenia.
 
VAKCINÁCIA COVID-19
 
OBJEDNANIE na bezplatné očkovanie pre osoby zaradené do aktuálne platnej fázy vakcinácie SR:
 
Vakcinačné centrum FNsP Žilina sa nachádza v hlavnej budove polikliniky na 1. poschodí vľavo (pavilón H, mapa areálu www.fnspza.sk/sk/informacie-pre-pacientov/mapa-arealu-fnsp).
 
Očkovanie len pre objednaných pacientov. Nutné preukázať sa občianskym preukazom a potvrdením o zaradení do skupiny osôb zaradenej do aktuálne platnej fázy vakcinácie SR (napr. potvrdenie o zamestnaní, občiansky preukaz a pod.). Nevstupujte do priestorov vakcinačného centra bez platného termínu objednania.
 
Antigénový test COVID-19 nerealizujeme vo vakcinačnom centre. Potvrdenie o antigénovom alebo PCR teste pred očkovaním je odporúčané, nie povinné (nie staršie ako 24 hod).
 
Objednávanie zabezpečuje portál prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), pokiaľ sa chcete z termínu odhlásiť alebo ho zmeniť, je potrebné kontaktovať infolinku NCZI na t. č. 02/3235 3030 alebo vyplniť kontaktný formulár na 
Nevyhnutné je uviesť dôvod zmeny/zrušenia.
 
ZOZNAM NÁHRADNÍKOV
V súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2021 Z. z. z 19. januára 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „Vyhláška", celé znenie TU), je možné podať nepoužitú očkovaciu dávku prioritne:
  • osobám s vekom najmenej 65 rokov, ktorým sa v zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť
  • alebo osobám s ochorením podľa bodu E písm. b), Vyhlášky ktorým sa v zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť,
  • alebo inej osobe s vekom najmenej 65 rokov,
  • alebo osobe s ochorením podľa bodu E písm. b Vyhlášky.
V prípade splnenia vyššie uvedených podmienok Vyhlášky je možné tieto osoby nahlásiť do zoznamu Vakcinačného centra FNsP Žilina na t. č. +421 41 5110 499 v pracovné dni v čase 7.00-12.00 h, 12.30-15.00 h. Pri predvolaní na očkovanie je potrebné sa preukázať občianskym preukazom a potvrdením o splnení podmienky zoznamu náhradníkov (napr. občiansky preukaz pri potvrdení vekovej hranice, aktuálna lekárska správa/zdravotná dokumentácia pri ochoreniach podľa bodu E písm. b Vyhlášky a pod.).
 
PCR TESTY
Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline otvorila v spolupráci so spoločnosťou Klinická biochémia s.r.o. mobilné odberné miesto na testovanie ochorenia COVID-19. Koronavírus 2019 – nCoV (PCR test) je vyšetrenie realizované Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase detekuje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2, teda prítomnosť špecifickej vírusovej RNA (10 a menej genómu ekvivalentných kópií). Záchytnosť je vyššia ako u akéhokoľvek iného testu v súčasnosti a ide o typ testu, ktorý odporúča aj Úrad verejného zdravotníctva SR a WHO.
 
NA ODBER JE POTREBNÉ SA VOPRED OBJEDNAŤ, pacienti nie sú testovaní bez lekárskej indikácie alebo uhradenia poplatku pre samoplatcov. Žiadame preto záujemcov, aby nevstupovali do areálu nemocnice k mobilnému odbernému miestu bez telefonického potvrdenia termínu.
 
OBJEDNANIE na PCR test na základe zdravotnej alebo inej platnej indikácie elektronicky:
 
Objednávanie zabezpečuje portál prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), pokiaľ sa chcete z termínu odhlásiť alebo ho zmeniť, je potrebné kontaktovať infolinku NCZI na t. č. 02/3235 3030 alebo vyplniť kontaktný formulár na 
Nevyhnutné je uviesť dôvod zmeny/zrušenia.
 
Na odber sa môžete dostaviť:
  • autom (drive-through) - nevystúpite z auta a odber Vám bude zrealizovaný v aute,
  • pešo – odber Vám bude urobený pri mobilnej odberovej jednotke. 
Na test sa môžete objednať, ak:
  1. spĺňate indikačné kritériá stanovené aktuálne platným usmernením Hlavného hygienika SR (dostupné na stránke www.uvzsr.sk), odber je vykonaný na základe odporúčania vášho všeobecného lekára alebo regionálneho hygienika, test je hradený zdravotnou poisťovňou,
  2. nespĺňate indikačné kritériá stanovené aktuálne platným usmernením Hlavného hygienika SR (dostupné na stránke www.uvzsr.sk), odber je vykonaný na základe úhrady poplatku samoplatcu.
Pre objednanie na PCR test ako SAMOPLATCA kontaktujte Call centrum Klinickej biochémie 0800 820 010, kde Vám bude priradený dátum, čas a miesto odberu. Cena vyšetrenia samoplatcu (PCR TEST) je 70 € (ide o platbu za vyšetrenie pre PCR test, antigénové testy sú bezplatné, viac informácií vyššie v časti ANTIGÉNOVÉ TESTY). Platba musí byť zrealizovaná vopred, bližšie pokyny na www.klinickabiochemia.sk.
 
 

VYŠETRENIE NA AMBULANCII
V priestoroch Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina nájdete štátne i neštátne ambulancie. V prípade, že máte záujem o vyšetrenie u lekára špecialistu, je potrebné, aby ste si so sebou priniesli odporúčanie od lekára.

OBJEDNAJTE SA CEZ INTERNET
V našich ambulanciách (v pôsobnosti FNsP Žilina) sa môžete objednať pohodlne aj cez internet, zoznam ambulancií nájdete tu >>>Objednávanie pacientov na vyšetrenie<<<.

NA VYŠETRENIE SI PRINESTE SO SEBOU:
  • kartičku poistenca,
  • zdravotnú dokumentáciu.
ČO BY STE MALI VEDIEŤ O VÝMENNÝCH LÍSTKOCH?
Od 1.4.2013 platí novela zákona (č. 576/2004 Z. z), ktorá zavádza tzv. výmenné lístky pri návšteve lekárov – špecialistov. To znamená, že váš všeobecný lekár, ktorý vás na vyšetrenie k špecialistovi pošle, získa lepší prehľad o vašom celkovom zdravotnom stave, o tom, aké vyšetrenia ste absolvovali a aké lieky užívate, aby sa predišlo prípadným kontraindikáciám a poškodeniu vášho zdravia.
Odporúčanie všeobecného lekára potrebujete pri liečbe ochorení, ktoré nie je možné z odborného hľadiska komplexne realizovať v ambulancii všeobecného lekára. Odporúčanie sa vyhotovuje pri prvom odoslaní pacienta do príslušnej špecializovanej ambulancie.
Pri následnej kontrole v špecializovanej ambulancii, ktorá súvisí s doriešením daného ochorenia už ďalšie odporúčanie od všeobecného lekára nepotrebujete.
Ak si vaše ochorenie vyžaduje návštevu ďalších špecialistov, nepotrebujete už ďalšie výmenné lístky od všeobecného lekára. Každé takéto poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v inej špecializovanej ambulancii, súvisiace s daným ochorením, určí lekár špecialista, ku ktorému vás odoslal váš všeobecný lekár. Týka sa to ochorení, ktoré vyžadujú interdisciplinárny prístup pri liečbe, pripadne potrebnú následnú zdravotnú starostlivosť (napr. indikovanie potrebnej rehabilitácie po úrazoch, cievnych príhodách a pod.).
Odporúčanie nie je potrebné na poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria, dermatovenerológia a oftalmológia pri predpise okuliarov.
Odporúčanie nie je potrebné do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť.
Odporúčanie nie je potrebné pri dispenzárnej zdravotnej starostlivosti.
Odporúčanie nie je potrebné v prípade ochranného ambulantného liečenia.
Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti môže indikovať len príslušný lekár špecialista; odporúčanie k lekárovi špecialistovi vystavuje všeobecný lekár.